Algemene voorwaarden

1. Algemeen

a. Steffie van Veen is een dienstverlenend bedrijf in interim management en coaching en training voor particulieren en bedrijven, gevestigd te Huizen. Steffie van Veen richt zich op zowel interim-management, als individuele (persoonlijke- en zakelijke) coaching, als de organisatie van workshops/trainingen. 

b. Deze voorwaarden zijn geplaatst op https://www.steffievanveen.nl.

c. Steffie van Veen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. 

d. Deze algemene voorwaarden worden toegepast op coaching en begeleiding en workshops/ trainingen van Steffie van Veen. Voor interim management opdrachten pas ik, Steffie van Veen, andere algemene voorwaarden toe, toegevoegd als onderdeel van de opdrachtovereenkomst. 

e. Voorafgaand aan de samenwerking zal ik je wijzen op deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring. Dit kan mondeling, maar ook per email of WhatsApp.

e. Wanneer de voorwaarden specifiek op een bepaald onderdeel van Steffie van Veen bedoeld zijn staat dit zoveel mogelijk aangegeven. 

f. Voor de leesbaarheid van dit document is gekozen om zoveel mogelijk vanuit de ik- (Steffie van Veen) en de jij- vorm (klant) te schrijven.

2. Toepasselijkheid

a. Bij het aangaan van een eerste gesprek, en/of het bevestigen per email ga je akkoord met deze voorwaarden, zoals op het moment van de bovengenoemde bevestigingswijze gesteld.

b. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van/of met mij, Steffie van Veen. Zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

c. Bij coaching (en begeleiding) en trainingen (en workshops) volstaat een akkoord/bevestiging via e-mail.

d. In onderling overleg kunnen deze voorwaarden vooraf schriftelijk of per e-mail worden gewijzigd of aangevuld.

e. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij Steffie van Veen deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.

3. Afspraken

a. Als het gaat om individuele coaching zal ik een indicatie geven van hoeveel sessies ik verwacht dat we nodig te hebben om aan jouw doel(en) te werken.

b. Als het gaat om training of workshop zal ik een inhoudelijk voorstel geven waarin de klant kan kiezen tussen verschillende opties. Deze opties omschrijven in grote lijnen het programma op basis van het vraagstuk, de duur en de kosten. 

c. Afhankelijk van de vorm van samenwerking én jouw behoefte kan ik deze indicatie bevestigen per email of in een offerte. Ook dit bespreken we tijdens het eerste gesprek.

d. Wil/kun je jouw training of traject bijvoorbeeld door je werkgever laten vergoeden dan bekijken we samen hoe de facturatie hiervan het liefst aangeleverd wordt.

4. Aansprakelijkheid

a. Coaching is persoonlijke begeleiding bij een gewenst veranderingsproces. Mijn werkwijze is oplossingsgericht, zonder de oplossing of het resultaat te kunnen garanderen. De klant zal zichzelf ontwikkelen in het eigen proces en tempo. Steffie van Veen is dan ook nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten.

b. In het geval van lichamelijke- en/of psychische klachten van de klant zal ik altijd aanraden om contact op te nemen met een (huis)arts.

5. Vertrouwelijkheid

aSteffie van Veen behandelt alle persoonlijke gegevens die klanten aan mij vertrekken volkomen vertrouwelijk. Deze gegevens worden dus niet aan derde(n) verstrekt. Tenzij Steffie van Veen hiertoe wettelijk verplicht wordt geacht of in overeenstemming, na nadrukkelijke toestemming, van de persoon (of het bedrijf) in kwestie als dit bijvoorbeeld bevorderlijk zou zijn voor het traject.

b. Gesprekken tussen Steffie van Veen en de klant zijn strikt vertrouwelijk. Steffie van Veen deelt dan ook met niemand, ook niet met een eventuele opdrachtgever zoals de werkgever, informatie over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij de klant hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dit kan bijvoorbeeld ook in geanonimiseerde vorm.

c. Steffie van Veen behandelt bedrijfsinformatie en werkgerelateerde gegevens die door de klant gedeeld worden vertrouwelijk. Steffie van Veen staat deze gegevens dus niet af aan derden, tenzij wettelijk verplicht.

5. In de privacyverklaring van Steffie van Veen staat uitgebreid beschreven hoe ik omga met persoonsgegevens. Deze verklaring staat net als de algemene voorwaarden op de website https://www.steffievanveen.nl

6. Auteursrecht

a. Alle opdrachten, artikelen, teksten, afbeeldingen en de inhoud van de website zijn met grote zorg samengesteld door Steffie van Veen. Deze mogen op geen enkele manier worden gebruikt, verspreidt of gepubliceerd, zonder nadrukkelijke toestemming van Steffie van Veen.

7.Verhindering

a. Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd of verzet. Het afmelden kan per e-mail, telefonisch of per WhatsApp.

b. Bij afmelding binnen 24 uur wordt het normale tarief in rekening gebracht.

c. Voor de opdracht van of deelname aan trainingen en workshop geldt dat wanneer jij je deelname of opdracht bevestigt, binnen 2 weken voorafgaand aan de startdatum van de workshop de annuleringsvoorwaarden, in artikel 7 a en b, niet geldt. Met andere woorden; binnen 2 weken voorafgaand aan de datum is de deelname of de opdracht niet meer kosteloos te annuleren. Het is wel mogelijk, om in overleg met Steffie van Veen, een vervangend persoon in jouw plaats te laten deelnemen of een nieuwe datum af te spreken betreft de inzet van een training voor bedrijven. Als een klant stopt nadat de workshop of training gestart is, is vervanging (en dus ook restitutie) niet meer mogelijk.

8. Tarieven en andere kosten

a. De actuele tarieven staan vermeldt op de website https://www.steffievanveen.nl

b. Reiskosten buiten een straal van 5 km vanaf Huizen (en eventueel andere onkosten die Steffie van Veen maakt voor uitvoering van de opdracht) komen voor rekening van de klant. Vanzelfsprekend wordt dit van tevoren besproken.

9. Betalingsvoorwaarden

a. Facturen worden per email verstuurd.

b. In het geval van vooraf afgesproken traject/pakket, meestal in het geval van team- of business coaching, ontvang je de factuur voor het gehele traject.

c. De factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan te zijn.

10. Als betaling 14 dagen na de factuurdatum achterwege blijft, zal ik je per email nog eens herinneren en vragen tot de betaling van de factuur. Volgt er dan geen betaling, dan is de klant vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd. En zal de klant worden verplicht de kosten te vergoeden als Steffie van Veen derde(n) moet inschakelen om de betaling voldaan te krijgen.

10. Overmacht

a. Aangezien Steffie van Veen een zzp- (zelfstandige zonder personeel) bedrijf is, is er geen vervanging mogelijk in het geval van onvoorziene omstandigheden waardoor ik niet aanwezig kan zijn. Steffie van Veen kan dan niet aansprakelijk worden gesteld voor (reeds gemaakte) daaruit voortvloeiende kosten of andere vormen van eventuele schade.

b. In een geval van overmacht heeft Steffie van Veen het recht om de uitvoering van de opdracht te wijzigen of te annuleren tot de omstandigheden die de overmacht veroorzaken zich niet meer voordoen.

c. Vanzelfsprekend zal ik mijn uiterste best doen om een eventuele nieuwe datum/data voor de afspraak/uitvoering met de klant te plannen.

11. Ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

a. Steffie van Veen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

b. Zowel klant als Steffie van Veen kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

c. Steffie van Veen behoudt zich het recht toe om bij onvoldoende aanmeldingen een workshop of training te annuleren. In zo’n geval maak ik dergelijke annulering tenminste 2 weken van tevoren aan bekend. In overleg plannen we een nieuwe datum of het bedrag van de reeds voldane factuur zal binnen 2 weken na annulering volledig worden gerestitueerd.

12. Vragen, klachten of opmerkingen

a. Vragen of opmerkingen kunnen via de email (info@steffievanveen.nl) of het contactformulier worden gesteld aan Steffie van Veen. Ik zal er zo snel mogelijk bij je op terug komen.

b. Steffie van Veen gaat ervoor om eenieder, elke klant, deelnemer, elk bedrijf of team zo goed mogelijk te begeleiden richting het gestelde doel. Ben je om wat voor reden dan ook toch niet tevreden; vertel het me! Het is een vriendelijk verzoek, maar ook echt een gestelde voorwaarde in zo’n geval. Communiceer je ontevredenheid aan Steffie van Veen en dan bekijken we samen hoe we tot een oplossing kunnen komen.

c. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Steffie van Veen en de klant is het Nederlands recht van toepassing.